کس چو حافظ نگشود از رخ اندیشه نقاب

تا سر زلف سخن را به قـلم شانه زدند

فعالیت سیدحسین قوامی

آخرین نوشته های سایت