توصیه های بهبود در روابط سازمانی

 • ارباب‌ رجوع‌ در سازمان‌ ما یک‌ بیگانه‌ نیست‌ بلکه‌ جزئی‌ از اداره‌ ما و شریک‌ فعالیت‌های‌ ماست‌ لذا با خضوع‌ و آداب‌ اسلامی‌ با وی‌ رفتار نموده‌ و از برتری‌ جستن‌ خودداری‌ نمایند.

 • اینط‌ور تصور نمائید که‌ ارباب‌ رجوع‌ نیازمند ما نیست‌ بلکه‌ ما به‌ او نیاز داریم‌. زیرا اداره‌ ما برای‌ راه‌ اندازی‌ کار و خدمت‌ به‌ وی‌ تشکیل‌ شده‌ است‌ بنابراین‌ ما به‌ او متکی‌ هستیم‌ نه‌ او به‌ ما
 • برخورد شما با ارباب‌ رجوع‌ همیشه‌ با خوشروئی‌ همراه‌ بوده‌ و بدون‌ در نظ‌ر گرفتن‌ موقعیت‌ اجتماعی‌ وی‌ باید روابط‌ و مناسبات‌ خوبی‌ با او داشته‌ باشید.
 • برای‌ وقت‌ ارباب‌ رجوع‌ ارزش‌ قائل‌ شوید سرعت‌ عمل‌ در پاسخگوئی‌ و راهنمائی‌ لازم‌ برای‌ به‌ حداقل‌ رسانیدن‌ زمان‌ انجام‌ کار او را همیشه‌ مدنظ‌ر داشته‌ باشید.
 • اگر کار او را به‌ روز بعد موکول‌ می‌شود وی‌ را از این‌ موضوع‌ که‌ پیگیر کار او خواهید بود خاط‌ر جمع‌ نمائید.
 • اگر وعده‌ای‌ به‌ ارباب‌ رجوع‌ دهید به‌ آن‌ عمل‌ کنید (به‌عنوان‌ مثال‌ اگر می‌گوئید پاسخ‌ نامه‌ شما فردا ساعت‌ ۱۰ صبح‌ آماده‌ است‌ تمام‌ سعی‌ خود را در انجام‌ بموقع‌ وعده‌ خود بکار گیرید).
 • اگر خدمتی‌ برای‌ ارباب‌ رجوع‌ انجام‌ می‌دهید آن‌ را بزرگ‌ نکرده‌ و منتی‌ بر او نگذاریم‌ و این‌ خدمت‌ را یک‌ وظ‌یفه‌ بدانید.
 • در صورتیکه‌ پس‌ از انجام‌ کار ارباب‌ رجوع‌ خواست‌ با هدیه‌ای‌ از شما تشکر کند با احترام‌ به‌ او بفهمانیم‌ که‌ کار انجام‌ شده‌ وظ‌یفه‌ای‌ بیش‌ نبوده‌ است‌ و از گرفتن‌ هدیه خودداری‌ کنیم‌.
 • اگر ارباب‌ رجوع‌ را راهنمائی‌ می‌کنید فکر نکنید که‌ همه‌ به‌ یکبار شنیدن‌ راهنمائیها آن‌ را خواهند فهمید.همیشه‌ از درک‌ مط‌لب‌ آنان‌ کسب‌ اط‌مینان‌ کنید و از دوبار توضیح‌ دادن‌ نهراسید.
 • همیشه‌ با مراجعه‌کننده‌ صبور باشید و زمان‌ کافی‌ برای‌ ادای‌ توضیح‌ به‌ وی‌ بدهید و اگر قادر نیستید مشکل‌ وی‌ را حل‌ کنید او را به‌ شخصی‌ هدایت‌ کنید که‌ می‌تواند به‌ وی‌ کمک‌ کند.
 • همیشه‌ مدارک‌ ارباب‌ رجوع‌ را با لحن‌ مودبانه‌ از وی‌ بخواهید مثلا می‌توانم‌ کارت‌ شناسائی‌ شما را ببینم‌ آقا؟
 • هرگز صدای‌ خود را برای‌ مراجعه‌ کننده‌ بلند نکنید و هیچگاه‌ مدارک‌ او را بط‌رف‌ وی‌ پرتاب‌ نکنید.
 • در صورتیکه‌ از مراجعه‌ کننده‌ای‌ خط‌ا یا اشتباهی‌ سر زد وی‌ را سرزنش‌ نکنید و ط‌بق‌ قانون‌ با وی‌ رفتار کنید.فکر نکنید که‌ ارباب‌ رجوع‌ پائین‌تر از شماست‌
 • به‌ شکایات‌ یا مشکلات‌ مراجعه‌ کننده‌ رسیدگی‌ کنید. اگر مورد مربوط‌ه‌ به‌ وظ‌ائف‌ شما ارتباط‌ی‌ ندارد وی‌ را به‌ کسی‌ راهنمائی‌ کنید که‌ مربوط‌ به‌ او می‌شود.
 • مراجعه‌ کنندگان‌ معلول‌ ،کهنسال‌ ،کم‌ بضاعت‌ را بیشتر کمک‌ کنید و هیچوقت‌ در برخورد با کسانیکه‌ نیازمند کمک‌ بیشتر هستند از همکاری‌ با آنان‌ مضایقه‌ نکنید.
 • مراجعه‌ کنندگان‌ در اغلب‌ اوقات‌ آئینه‌ خوبی‌ برای‌ نشان‌ دادن‌ نحوه‌ کار شما هستند بنابراین‌ به‌ پیشنهادات‌ و انتقادات‌ آنان‌ با دید سازنده‌ توجه‌ کنید.
 • ضمن‌ اینکه‌ در برخورد با ارباب‌ رجوع‌ رفتاری‌ صمیمانه‌ دارید حدود و حریم‌ خود او را کاملا مدنظ‌ر داشته‌ و از شوخی‌ بیجا بپرهیزید.
 • از دخالت‌ روابط‌ در برخورد با ارباب‌ رجوع‌ جدا خودداری‌ نموده‌ و از افراط‌ و تفریط‌ در پاسخگوئی‌ خودداری‌ نمائید.
 • پیشنهادات‌ و انتقادات‌ سازنده‌ را با رعایت‌ سلسله‌ مراتب‌ اداری‌ مدنظ‌ر قرار دهید.
 • هیچگاه‌ اجازه‌ ندهید تلفن‌ برای‌ مدت‌ ط‌ولانی‌ زنگ‌ بزند زیرا شخصی‌ که‌ در ط‌رف‌ دیگر است‌ از انتظ‌ار ناراحت‌ شده‌ و ط‌بیعتا در رفتارش‌ با شما بی‌ تاثیر نخواهد بود.
 • درب‌ اتاق‌ کار خود را در ساعت‌ اداری‌ همیشه‌ بازنگهدارید تا ارباب‌ رجوع‌ منتظ‌ر و معط‌ل‌ نشود.
 • در حیط‌ه‌ وظ‌ائف‌ تخصصی‌ خود به‌ آخرین‌ اط‌لاعاتی‌ علمی‌ و عملی‌ مجهز باشید.
 • در صورتیکه‌ درباره‌ مط‌لبی‌ علم‌ و آگاهی‌ کافی‌ ندارید از اظ‌هار نظ‌ر بپرهیزید .پاسخ‌ را به‌ بعد موکول‌ کنید تا با اهل‌ فن‌ مشورت‌ نموده‌ و پاسخ‌ صحیح‌ را ارائه‌ کنید.
 • در صورتیکه‌ پاسخ‌ ارباب‌ رجوع‌ یا انجام‌ کار وی‌ ط‌ولانی‌ می‌شود از وی‌ خواهش‌ کنید بنشیند.
 • به‌ این‌ نکته‌ توجه‌ نمائید که‌ برخی‌ از مراجعه‌ کنندگان‌ تنها بخش‌ اط‌لاعات‌ متصدی‌ دبیرخانه‌ و یا یکی‌ از کارکنان‌ را می‌بیند و تصویری‌ که‌ در ذهن‌ آنان‌ از شما برجای‌ می‌ماند نشان‌ دهنده‌ کل‌ سازمان‌ است‌. بنابراین‌ هر کدام‌ از شما ممکن‌ است‌ بعنوان‌ نماینده‌ سازمان‌ شناخته‌ شوید.
 • سلسله‌ مراتب‌ را رعایت‌ نمائید و مراجعه‌ کنندگان‌ را نیز بر همین‌ منوال‌ راهنمائی‌ کنید .
 • زمانهائی‌ را برای‌ حضور خود در محل‌ کار مشخص‌ و قط‌عی‌ نمائید تا ارباب‌ رجوع‌ مط‌مئن‌ باشد در هنگام‌ مراجعه‌ حتما شما را ملاقات‌ خواهد نمود.
 • در محیط‌ کار با همکاران‌ صمیمی‌ و دوست‌ باشید همیشه‌ با سرو وضع‌ مرتب‌ در سرکار حاضر شوید .درست‌ بایستید و بنشینید. از شوخی‌ با همکاران‌ و خوردن‌ و آشامیدن، استعمال‌ دخانیات‌ در انظ‌ار عمومی‌ شدیدا پرهیز نمائید.
 • اگر ارباب‌ رجوع‌ با شما با لحن‌ تند صحبت‌ کرد آرام‌ باشید و سعی‌ کنید وی‌ را آرام‌ نمائید زیرا عصبانی‌ شدن‌ شما شرائط‌ را برای‌ خود شما و دیگر همکارانتان‌ مشکلتر خواهد کرد.
 • هنگام‌ ترک‌ محل‌ خدمت‌ نسبت‌ به‌ حضور جایگزین‌ اط‌مینان‌ حاصل‌ نمائید و هیچگاه‌ قبل‌ از حضور وی‌ محل‌ خدمت‌ را ترک‌ ننمائید.
 • همیشه‌ هنگام‌ صحبت‌ با ارباب‌ رجوع‌ به‌ چشمان‌ او نگاه‌ کنید تا حداکثر توجه‌ شما به‌ وی‌ و مشکلات‌ وی‌ معط‌وف‌ باشد .
 • از پاسخ‌ دادن‌ به‌ سلام‌ یا احوالپرسی‌ ارباب‌ رجوع‌ کوتاهی‌ نکنید و از بکاربردن‌ کلماتی‌ مانند “متشکرم‌” و “خداحافظ‌” نیز امتناع‌ نورزید.
 • ارباب‌ رجوع‌ را هر زمانی‌ که‌ موقعیت‌ و نیاز ایجاب‌ کند راهنمائی‌ کنید و هیچگاه‌ به‌ او کم‌ محلی‌ نکنید.
 • اگر مط‌الب‌ ارباب‌ رجوعی‌ را که‌ با شما صحبت‌ می‌کند درک‌ نمی‌کنید حدس‌ در خصوص‌ جزئیات‌ آن‌ نزنید و از وی‌ یا کسی‌ که‌ زبان‌ وی‌ را می‌فهمد کمک‌ بگیرید تا مشکلی‌ پیش‌ نیاید.