روابط درون سازمانی

ارتباطات درون سازمانی برطرف کننده نیازهای روز افزون سازمان است و نتایج محسوسی در این زمینه‌ها دارد:

•فرصت دادن به هرفرد برای بهبود عملکرد

•شناخت کلیه ابزارهای آموزشی دردسترس

•تعیین مناسب ترین ابزارهای ارتباطی جهت رسیدن به هدف

•راههای مناسب آموزش برای هر فرد

•ارتباطات شایسته در برابر سطوح مختلف درک مخاطبان

•تسهیل آموزش

پاورپوینت کامل مربوط به این موضوع را از لینک زیر می‌توانید دانلود کنید:

http://emodir.com/file/download/file/eModir_relationship.pptx