زبان بدن فرد دروغگو چگونه است؟

مشکل دروغگویی این است که ضمیر ناخودآگاه ما به طور خودکار و مستقل از دروغ کلامی مان عمل می کند، لذا «زبان بدن» ما این دروغ را آشکار می سازد.

 سرعت بعضی از اشارات و وضوح آن ها بستگی به سن فرد دارد. به عنوان مثال، اگر یک کودک ۵ ساله به والدین خود دروغ بگوید، بلافاصله دهانش را با یک هر دو دست پنهان می کند.

 

پوشاندن دهان، والدین را متوجه دروغ بچه می کند و این حرکت کما کان در طول زندگی یک فرد مورد استفاده قرار می گیرد، با این تفاوت که معمولاً فقط شکل و سرعت انجام حرکت تغییر می کند. زمانی که یک نوجوان دروغ می گوید، دست او مانند دست کودک ۵ ساله به سمت دهان می آید اما به جای پوشش مشخص دست ها روی دهان، انگشت ها به آرامی دور لب ها حرکت می کنند.

 

در بزرگسالی، این حرکت پوشش دهان ماهرانه تر می شود. زمانی که یک بزرگسال دروغ می گوید، مغز به دست او دستور پوشاندن دهان را می دهد تا لغات فریب دهنده را پنهان کند.