عوامل مؤثر بر شکل‌گیری افکار عمومی

محمدرضا انواری: افکارعمومی یک نیروی سیاسی است که در قانون اساسی هیچ کشوری پیش بینی نشده است، اما می‌تواند نقش به سزایی در مشروعیت بخشی و یا کشاندن یک حکومت به ورطه سقوط ایفا کند.

تفکر استراتژیک ارتباطی حرکت از روابط عمومی سنتی به سوی روابط عمومی مدرن

حمید شکری خانقاه مدرس دانشگاه ونویسنده کتاب برنامه ریزی راهبردی ارتباطی در روابط عمومی