روابط عمومی و ارتباطات طلایی با کارکنان

یکی از شکاف‌های مهم در قلب سازمانها، غفلت از ارتباطات داخلی در قبال گرایش بیش از حد به سمت ارتباطات بیرونی است؛ حال آنکه در خط عملیات هر سازمانی، نیروهای داخلی قرار دارند و بینش و کنش آنان است که نخستین داوریها را درباره آن سازمان شکل می دهد. Continue reading “روابط عمومی و ارتباطات طلایی با کارکنان”

پیگیری نتایج فعالیتهای روابط عمومی با دو چشم باز

این روزها مسئله روابط عمومی برای آن دسته از شرکتهایی که رقابتی تر و به نوعی از سطح ارتباطات بالاتری برخوردار هستند، به صورت یک اصل بنیادین در آمده است، چرا که می باید متفاوت عمل کنند. Continue reading “پیگیری نتایج فعالیتهای روابط عمومی با دو چشم باز”

نشریه داخلی و ضرورت ها

انجمن جهانی روابط عمومی در تعریف روابط عمومی تاکید بر مفاهمه دارد ؛ تفاهمی که درون سازمان ، میان مدیران و کارکنان و در بیرون سازمان ، میان سازمان و کسانی که با آن سر و کار دارند، باید وجود داشته باشد و یا به وجود آید. Continue reading “نشریه داخلی و ضرورت ها”

راز موفقیت‌ سازمان‌ها در ارتباطات‌ درون‌ سازمانی‌

شوماخر در کتاب‌ “کوچک‌ زیباست” به صورت‌ موجز راز موفقیت‌ سازمان‌ها را در رابطه‌ با مسایل‌ درون‌ سازمانی‌ به‌ شرح‌ زیر بیان‌ کرده‌ است: Continue reading “راز موفقیت‌ سازمان‌ها در ارتباطات‌ درون‌ سازمانی‌”

توصیه های بهبود در روابط سازمانی

  • ارباب‌ رجوع‌ در سازمان‌ ما یک‌ بیگانه‌ نیست‌ بلکه‌ جزئی‌ از اداره‌ ما و شریک‌ فعالیت‌های‌ ماست‌ لذا با خضوع‌ و آداب‌ اسلامی‌ با وی‌ رفتار نموده‌ و از برتری‌ جستن‌ خودداری‌ نمایند.

Continue reading “توصیه های بهبود در روابط سازمانی”

تاثیر سیستم اتوماسیون بر روابط سازمانی

ارتباطات سازمانی، همواره از مباحث عمده و مورد توجه در سازمان‌ها بوده است. با ظهور فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، تغییرات شگرفی در این حوزه در سازمان‌ها به وجود آمد. Continue reading “تاثیر سیستم اتوماسیون بر روابط سازمانی”