ارتباطات سازمانی

پیگیرى‌هاى روانشناسى نشان مى‌دهد تا ۷۵% هزینه‌های ناپیدا و ناخواسته در سازمان‌ها به ارتباطات غیر موثر ربط دارد.