تفکر استراتژیک ارتباطی حرکت از روابط عمومی سنتی به سوی روابط عمومی مدرن

حمید شکری خانقاه مدرس دانشگاه ونویسنده کتاب برنامه ریزی راهبردی ارتباطی در روابط عمومی