نذر و نشر آگاهی

سیدحسین قوامی: ماه محرم و مضامینی چون آزادگی، ظلم‌ستیزی، عزت گزینی و … بیش از ۱۴۰۰ سال است که در هم تنیده و به قامت یک تاریخ قد کشیده است. هرساله در سالگرد آن حماسه، بر سر هر کوی و … ادامه یافت

خلاصه فصل ششم کتاب ارتباطات توسعه در جهان سوم (سری دوم)

فصل ششم:نقد رهیافت‌های ارتباطی در توسعه جهان سوم در این فصل نگاهی انتقادی به راهبردهای ارتباطی مورد استفاده برای هدایت تغییرات اجتماعی در کشور های جهان سوم می‌افکنیم.

خلاصه فصل پنجم کتاب ارتباطات توسعه در جهان سوم (سری دوم)

از نظر دو سوم مردم روی زمین، این معنای مثبت کلمه “توسعه” یادآور چیزی است که آنان از آن برخوردار نیستند. این کلمه یادآور شرایطی نامطلوب و شرم آور است. برای رهایی از آن آنان مجبورند که برده تجربیات و … ادامه یافت

خلاصه فصل اول کتاب ارتباطات توسعه در جهان سوم (سری دوم)

فصل اول: مقدمه ای بر ارتباطات،‌ توسعه و توانمندسازی در جهان سوم این فصل از زیر مجموعه جهان سوم، ارتباطات، توسعه، ارتباطات و توسعه، توانمندسازی، ارتباطات توسعه  تشکیل شده است که در ذیل با توجه به تقسیم بندی فصل به … ادامه یافت

خلاصه فصل پنجم ارتباطات و توسه در جهان سوم

ازنظر دو سوم مردم روی زمین، این معنای مثبت کلمه «توسعه» یادآوری چیزی است که آنان از آن برخوردار نیستند. این کلمه یا آور شرایطی نا مطلوب و شرم آور است. برای رهایی ازآن، آنان مجبورند که برده تجربیات و … ادامه یافت

خلاصه فصل چهارم ارتباطات و توسعه در جهان سوم

بیشتر رویه های عملی و دانش نظری توسعه در ادبیات توسعه جهان سوم با نظریه نوسازی سازگار است. در هر دو سطح خرد و کلان ارتباطات به عنوان محصول و محرک رشد و توسعه اقتصادی نگریسته می شود.

خلاصه فصل سوم ارتباطات و توسعه در جهان سوم

نوسازی، قدرتمندترین پارادایم برخاسته از دوره بعد از جنگ جهانی دوم بود که نتایج عظیم فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی داشت.

خلاصه فصل دوم ارتباطات و توسعه در جهان سوم

در طول تاریخ اقوام یا ملت ها افکار یا اندیشه هایی تولید کرده اند و آن را از ناحیه ای به ناحیه ای دیگر یا از قومی به قوم دیگر منتقل نموده اند. 

1 2