فرهنگ سازمانی (ORGANIZATIONAL CULTURE)

تهیه و تنظیم: مصطفی کاویانی   فرهنگ سازمانی موضوعی است که به تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه یافته است. به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت، فرهنگ سازمانی دارای اهمیت روزافزونی شده و یکی … ادامه یافت