پاسخ هوشمند سفیدی به انتقادات وارده به لوح فروشی و آیین سرآمدان روابط عمومی

هوشمند سفیدی:یک بنده خدایی که خودش را کارشناس روابط عمومی معرفی کرده نامه ای را به سازمان استاندارد نوشته که در آیین هایی که ما برگزار می کنیم تهمت لوح فروشی به ما زده که در جای خود قابل پیگرد قانونی است.

Continue reading “پاسخ هوشمند سفیدی به انتقادات وارده به لوح فروشی و آیین سرآمدان روابط عمومی”

بایدها و نبایدها در سرآمدی روابط عمومی

چندسالی است که سازمان استاندارد نیز وارد حوزه روابط عمومی شده است و تندیس و لوح استاندارد روابط عمومی را به برترین های روابط عمومی اعطاء می کند. اما سوال اینجاست که آیا می توانیم در این اوضاع نابسامان روابط عمومی در کشور سخن از استانداردها و سرآمدی روابط عمومی بزنیم؟

  Continue reading “بایدها و نبایدها در سرآمدی روابط عمومی”