زیبا اما تنها !

سیدحسین قوامی: این تصاویر ـ هرچند تصنعی و غیر طبیعی ـ ولی زیباست. حس صمیمیت و نزدیکی با عالی ترین مقام اجرایی کشور را القا می کند.

درخواست بیش از ۷۰۰ روزنامه‌نگار از رئیس جمهو برای بازگشایی انجمن روزنامه نگاران

ارسال شده در: ژورنالیسم | ۰

۷۲۲ نفر از روزنامه‌نگاران کشور طی نامه ای به دکتر حسن روحانی؛ خواستار بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران شدند.