هفت مهارتی که هر مبتدی روابط عمومی باید بداند

در یک دنیای ایده آل کارشناسان نوپای روابط عمومی برای شروع کار در دنیای روابط عمومی حداقل هفت مهارت را باید بدانند .

مدل شایستگی متخصص روابط عمومی

سید حسین قوامی (مدیر روابط عمومی و روزنامه نگار) ایوب اسماعیلی (مدرس و پژوهشگر حوزه منابع انسانی) این مقاله در شماره ۸۸ ماهنامه روابط عمومی منتشر شده است