الگوی ارتباطی جدید یادگیری در سازمان‌ها و مؤسسه‌ها

حسین اسکندری

تغییرات مداومی که در سطح و عمق جامعه در جریان است، باعث شده است که دیگر نتوان انتظار داشت نظام‌های رسمی آموزشی افرادی را تربیت کنند که تمام مهارت‌های مورد نیاز سازمان‌ها را دارا باشند. از اینرو بسیاری از حرفه‌ها به موازات رشد سازمان‌ها و شرکت‌ها، همواره نیازمند بازآموزی هستند. Continue reading “الگوی ارتباطی جدید یادگیری در سازمان‌ها و مؤسسه‌ها”