عوامل موفقیت روابط عمومی ها

ارسال شده در: روابط عمومی | ۰

احمدخیری ضروری است روابط عمومی ها برای انجام وظایف ۲۰گانه خود و مدیریت مطلوب رویدادها دست از روش های سنتی بردارند و با برنامه ریزی های مدرن بسترهای تحقق اهداف سازمان خود را زمینه سازی کنند.