از جادوی خر کردن تا مدل هشت انگاره ارتباط ایرانی!

ارسال شده در: روابط عمومی | ۰

دکتر محسنیان راد یکی از مهمترین موانع موجود بر سر راه تحقیق در ایران را «ریشه‌های فرهنگی ارتباطات» می داند.

آسیب های فرهنگی، جامعه بهره ور و تمدن بالنده

سخن از تمدن و فرهنگ والای ایرانی اسلامی و در مقابل تشریح ابتلائات  و آسیب های فرهنگی جامعه ایرانی سالهاست به یکی از دغدغه های اندیشمندان ایرانی در حوزه های مختلف علوم انسانی تبدیل شده است.