پاسخ هوشمند سفیدی به انتقادات وارده به لوح فروشی و آیین سرآمدان روابط عمومی

هوشمند سفیدی:یک بنده خدایی که خودش را کارشناس روابط عمومی معرفی کرده نامه ای را به سازمان استاندارد نوشته که در آیین هایی که ما برگزار می کنیم تهمت لوح فروشی به ما زده که در جای خود قابل پیگرد قانونی است.

Continue reading “پاسخ هوشمند سفیدی به انتقادات وارده به لوح فروشی و آیین سرآمدان روابط عمومی”