انواع نشریه داخلی

نشریه های داخلی برحسب نوع مطالب و هدف از انتشار، به انواع مختلفی تقسیم بندی می شوند که هریک کارکرد ویژه خود را دارند و با توجه به انگیزه روابط عمومی با هدف خاصی منتشر می شوند.

نشریه داخلی و ضرورت ها

انجمن جهانی روابط عمومی در تعریف روابط عمومی تاکید بر مفاهمه دارد ؛ تفاهمی که درون سازمان ، میان مدیران و کارکنان و در بیرون سازمان ، میان سازمان و کسانی که با آن سر و کار دارند، باید وجود … ادامه یافت

هدف از انتشار نشریه داخلی

روابط عمومی موظف است اهداف کوتاه مدت و بلند مدت انتشار نشریه را پیش از انتشار، تدوین و تبیین کند تا در خلال انتشار دچار گمراهی یا خطا نشود و در حین راه بخشی از مخاطبان خود را از دست … ادامه یافت