عوامل مؤثر بر شکل‌گیری افکار عمومی

محمدرضا انواری: افکارعمومی یک نیروی سیاسی است که در قانون اساسی هیچ کشوری پیش بینی نشده است، اما می‌تواند نقش به سزایی در مشروعیت بخشی و یا کشاندن یک حکومت به ورطه سقوط ایفا کند. Continue reading “عوامل مؤثر بر شکل‌گیری افکار عمومی”

نظریه مارپیچ سکوت

رسانه ها قدرت زیادی دارند تا آنجا که می توانند شما را جادو کنند و سررشته افکارتان را در دست بگیرند. اما اگر به آنها علاقه ای نداشته باشید، اگر نتوانند شما را جادو کنند و اگر نتوانند در عقایدتان تغییری ایجاد کنند، باز هم می توانند دست و پایتان را ببندند و به سکوت وادارتان کنند. Continue reading “نظریه مارپیچ سکوت”