چک لیست ارزیابی همایش های بین المللی

چک لیست ارزیابی  همایشهای بین المللی   برگزار شده توسط دانشگاهها و مراکز تحقیقات علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور ۱۳۹۳-۱۳۹۲           بنام خدا   چک لیست ارزیابی همایشهای بین المللی     برگزار شده توسط … ادامه یافت

چک لیست برگزاری موفق یک همایش

“چک لیست” یا فهرست اقدامات در هر فعالیتی، یک ضرورت برای ایجاد نظم و عامل موفقیت به حساب می آید. یکی از فعالیتهای عمده در روابط عمومی ها که به لحاظ ماهیت و شکل، در معرض قضاوت آنی هم قرار … ادامه یافت