مطبوعات آموزشی ایران از آغاز تا کنون

روزنامه نگاری – محمد دشتی / الهام مرادی

این مجموعه مقاله سعی دارد به اختصار و کوتاه نگاهی به مطبوعات آموزشی در ایران داشته باشد –  که البته عنوان مطبوعات آموزشی خود نیز شاید عنوانی رسا برای همه آنچه در این نوشته می‌آید نباشد ولی، تلاش شده است، به نوعی حلقه اتصالی بین محتوای این نشریات به لحاظ موضوعی باشد از سویی دیگر این نوشته کوتاه ادعای پژوهش و تحلیلی کامل و دقیق در این زمینه را ندارد بلکه این مختصر، سیاهه‌ای از تاریخ مفصل نشریاتی است که با شدت و ضعف‌هایی، نگاه یا نیم نگاهی به مدرسه و آموزش داشته اند. ادامه “مطبوعات آموزشی ایران از آغاز تا کنون”