فرهنگ سازمانی (ORGANIZATIONAL CULTURE)

تهیه و تنظیم: مصطفی کاویانی

 

فرهنگ سازمانی موضوعی است که به تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه یافته است. به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت، فرهنگ سازمانی دارای اهمیت روزافزونی شده و یکی از مباحث اصلی و کانونی مدیریت را تشکیل داده است. ادامه “فرهنگ سازمانی (ORGANIZATIONAL CULTURE)”