پیش نویس سند جامع نظام روابط عمومی و ارتباطات ایران تدوین شد

با همت انجمن روابط عمومی ایران سند جامع نظام روابط عمومی و ارتباطات ایران تدوین شد. این سند پس از مراحل تصویب در انجمن، برای طی سایر مراحل تا تبدیل آن به قانون مورد پیگیری قرار می گیرد. ادامه “پیش نویس سند جامع نظام روابط عمومی و ارتباطات ایران تدوین شد”