تصاویر

سخنرانی، ارائه و آموزش

فرآیند آموزش بیش از آنکه به نفع مخاطبان باشد، موجب افزایش یادگیری و به روز ماندن دانش مدرس می شود. زین سبب همواره از این فرآیند استقبال کرده ام…

 

اجرای صحنه

سال دوم دانشگاه قرار شد از طرف انجمن علمی مراسمی در سالن اجتماعات برگزار کنیم؛ مقدمات کار به خوبی پیش رفت و برنامه ریزی لازم صورت گرفت تا به این سئوال رسیدیم: «مجری کی باشه؟!»… با فاصله کوتاهی از این سئوال، همه نگاه ها به طرف من برگشت! و اینگونه بود که اولین اجرای صحنه را در سال ۱۳۷۹ تجربه کردم و همچنان ادامه دارد…

 

عکاسی

عکاسی هنر آفریدن و خلق کردن است، دریچه ای برای مانا نگه داشتن و جاودانه کردن جهانی که دوست داریم. من هم گاهی از این دریچه به دنیا نگاه می کنم و به ثبت نماهایی که دوست دارم می پردازم …