راز موفقیت تویوتا

همه تعاریفی که از “سیستم” ارائه شده، کم و بیش در برگیرنده این مفهوم است که “سیستم، مجموعه ای از اجزای به هم پیوسته و هماهنگ است که در راستای یک هدف مشخص فعالیت می کند” بنابراین تا وقتی که منابع انسانی و کارکنان یک سازمان در مورد هدف اصلی و نهایی آن سازمان اشتراک نظر نداشته باشند، دستیابی به ماموریت، اهداف و استراتژی های از پیش طراحی شده، کاری دشوار و هزینه بر است.

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر یا برگزاری دوره های مشابه تماس بگیرید

 

سایر فیلم ها