سخنرانی در نشست روابط عمومی های صنعت نفت

دهم دی ۱۳۹۸، سالن شهید بهشتی وزارت نفت، گردهمایی سراسری روابط عمومی های تابعه شرکت ملی نفت ایران

سایر فیلم ها