هر کسی را بهر کاری ساخته اند

انسان ها مجموعه از خیر و شر هستند و هر فردی خصایص و ویژگی های ارتباطی مخصوص خود را دارد.
بنابراین با شناخت این ویژگی ها می توان هر کسی را در کار مناسب با ویژگی های خود به کار گرفت.
همه آدم ها به صرف انسان بودن قابل تحسین هستند و هر کسی نقطه ارتباطی و نسخه ارتباطی مربوط به خودش را دارد.

 

سایر فیلم ها