گزیده دوره ارتباط موثر برای معلمان آموزش و پرورش

کتاب “ارتباط موثر” جزو دروس برخی از رشته های مقطع متوسطه قرار گرفته است. بنابراین سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش با دعوت از سیدحسین قوامی اقدام به تهیه و تولید مجموعه ای مشتمل بر ساعت ها فیلم آموزشی کرد تا برای روشن شدن موضوع و به عنوان روش تدریس در اختیار معلمان و مدرسان محترم قرار گیرد.
این فیلم گزیده ای از آن دوره است.

 

 

سایر فیلم ها