ارتباطات سازمانی

حدود دو سوم وزن بدن از آب تشکیل شده است و در هر سازمانی دو سوم وقت اداری هر فردی صرف ارتباطات می شود. بنابراین همانطور که آب در حیات انسان نقش اساسی دارد، ارتباطات نیز در سازمان ها نیز نقش اساسی دارد. ارتباطات در سازمان علاوه بر نقش انسانی و اخلاقی، در کسب و کار و سود سازمان نیز به شدت تاثیرگذار است.

 

سایر فیلم ها