جزوه مبانی و اصول روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺪﻣﺘﯽ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ دارد. ﺗﺎرﯾﺦ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ را می توان در ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ، ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎ، ﺑﺖ ﻫﺎ و ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ دوﻟﺘﯽ در اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان، ﻣﺼﺮ، ﻫﻨﺪ و ﭼﯿﻦ ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد. ﺗﺪﻓﯿﻦ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ رﻫﺒﺮان، ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪاﯾﺎن، ﺟﺰﺋﯽ از ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ.

اما اصطلاح روابط عمومی به مفهوم کنونی نخستین بار در سال ۱۸۹۷ در سالنامه راه آهن آمریکا مطرح شد و فعالیت آن به شکل کنونی از زمانی آغاز شد…

مبانی روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی ۰۲

دانلود کنید

 

#روابط_عمومی

#مبانی_روابط_عمومی

#اصول_روابط_عمومی

#تاریخچه_روابط_عمومی

#ایوی_لی

#ادوارد_برنیز

#روابط_عمومی_در_ایران

#تعریف_روابط_عمومی

#انواع_روابط_عمومی

#نظریه_روابط_عمومی

#نظریه_های_روابط_عمومی

#نظریه_گرونیک_و_هانت

#الگوی_گرونیک_و_هانت

#گرونیک_و_هانت

#تبلیغات

#مخاطب_شناسی

#کارکردهای_روابط_عمومی

#فنون_روابط_عمومی

#تکنیکهای_روابط_عمومی

#روابط_عمومی_دیجیتال

#روابط_عمومی_الکترونیک

#روابط_عمومی_سایبر

#روابط_عمومی_آنلاین