مخدری به نام فوتبال؟!

تئودور آدورنو و ماکس هورکهایمر در کتاب «دیالکتیک روشنگری» با طرح مفهوم «صنعت فرهنگ و فرهنگ توده» می گویند:

 که صاحبان قدرت و سرمایه با تولید محصولات تخدیر کننده، سعی در فراموش کردن تناقض موجود بین «آنچه هست» با «آنچه باید باشد» را دارند، بنابراین با تولید محصولات سرگرم کننده سعی می کنند با همسان سازی مخاطبان، آنها را از فکر کردن به دنیای بهتر بازدارند …

* آیا فوتبال هم چنین نقشی دارد؟!

* چند درصد از جهانی که درگیر جام جهانی است، در جریان اخبار جنایتهای گروه داعش قرار می گیرد؟!

* چند درصد از فوتبال دوستانی که در مسابقه اس ام اس شبکه۳ شرکت می کنند، می دانند که جرم سیاسی چیست و چرا نیست؟! نرخ رشد اقتصادی ایران چند است و … ؟!