خلاصه فصل سوم کتاب ارتباطات توسعه در جهان سوم (سری دوم)

فصل سوم: اقدام نوسازی و گفتمان مسلط توسعه

مدرس: دکتر سمیه تاجیک اسماعیلی