سردبیر:

سیدحسین قوامی

 

کس چو حافظ نگشود از رخ اندیشه نقاب

تا سـر زلف سـخن را به قـــلم شـانه زدنـد

 

به حافظ تفعلی زدیم و نام این تارنما قلم اندیش شد تا افکار و اندیشه هایی در پهنه علوم ارتباطات، روابط عمومی و روزنامه نگاری را پیشکش خوانندگان خود کند.

 

مـا بـدان مقصد عــالی نـتوانیم رسـید

تا مگر پیش نهد لطف شما گامی چند

 

نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ارتباط با ما منتقل نمایید.