دوره های آموزشی

قلم اندیش با پشتوانه دانش و تجربیات ارزشمند، آماده برگزاری کارگاه ها و دوره های زیر برای سازمان ها و ارگان ها است…

مهارت برقراری ارتباط موثر

کارگاه اصول و فنون روابط عمومی

کارگاه ژورنالیسم و خبرنویسی

کارگاه زبان بدن

دوره ارتباطات سازمانی

کارگاه مکاتبات اداری