امروزه با تحولات فزآیندۀ فناوری های ارتباطات و اطلاعات، تحولات اجتماعی نیز با شتاب زیادی مواجه شده است. در چنین موقعیتی، اهمیت آموزش و بازآموزی برای تطبیق و هم آهنگی و همنوایی با تحولات اجتماعی و ضرورت پویاسازی عملکردهای فردی وسازمانی دوچندان می شود. در این راستا با توجه به نقش مهم روابط عمومی در عرصه عمومی، اجتماعی و در عرصه سازمانی، ضروری است دانش تخصصی و مهارتهای حرفه ای عموم علاقه مندان، دانشجویان، پژوهشگران، دست اندرکاران حوزه روابط عمومی ها و رسانه ها در کشور را ارتقا یابد.
در این میان به روزآوری و افزایش معلومات و مهارت های روابط عمومی برای کارکنان و کارشناسان شاغل در این بخش اهمیت مضاعفی داشته و می تواند ضامن موفقیت آنها باشد. برهمین اساس، کارگاه آموزشی اصول و فنون روابط عمومی تدوین شده است.
 • مبانی ارتباطات انسانی
 • تعریف روابط عمومى
 • تاریخچه روابط عمومى
 • نظریه های روابط عمومی
 • مفاهیم و مبانی روابط عمومی
 • ویژگی متخصص روابط عمومی
 • برنامه ریزی در روابط عمومی
 • مدیریت ارتباطات درون و برون سازمانی
 • روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی
 • فنون روابط عمومی
 • روابط عمومی در ایران
 • و …

 

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

سایر دوره ها
مهارت برقراری ارتباط موثر
کارگاه ژورنالیسم و خبرنویسی
کارگاه زبان بدن
دوره ارتباطات سازمانی
کارگاه مکاتبات اداری